ledsc4slika_2_300x300

PREZENTACIJA NOVOG BRENDA KOMPANIJE LEDS C4 IZ ŠPANIJE

 

Kompanija “SINDARELA COMMERCE” je od marta mjeseca 2014-te godine ekskluzivni distributer za Crnu Goru  renomirane Evropske kompanije LEDS C4 iz Španije, koja kroz svoje brendove: GROK, DECORATIVE, ALABASTER, TECHNICAL, URBAN/OUTDOOR, I EMOTIONAL LIGHTING  nudi svojim klijentima različite stilove u rasvjeti, od rasvjete za dizajn enterijera: moderne, tradicionalne ili klasične, do rasvjete koja je za komercijalnu, arhitekturalnu ili spoljnu primjenu, uključujući rasvjetu za osvjetljenje velikih javnih površina, kao i novitet u oblasti rasvjete: EMOTIONAL LIGHTING ili scensku rasvjetu.

Tim povodom,  “SINDARELA COMMERCE” , je  23.09.2014. u hotelu “Podgorica”  u saradnji sa novim  ino-partnerom, predstavila najsavremeniju  tehnologiju u rasvjeti i svjetiljke najnovije generacije, koje LEDS C4 nudi crnogorskom tržištu.

Vlasnik i Izvršni direktor kompanije Sindarela commerce Zoran Vuksanović izrazio je zadovoljstvo što je Sindarela proširila svoju ponudu proizvoda asortimanom jedne od vodećih evropskih kompanija, i izrazio uvjerenje da će se proizvodi LEDS C4 naći u velikim projektima u Crnoj Gori.

Di­rek­tor pro­da­je za Evro­pu Ma­ri­ja Ve­la­skez is­ta­kla je da je Leds C4 kom­pa­ni­ja iz Špa­ni­je sa pre­ko 40 go­di­na is­ku­stva,koja po­slu­je u vi­še od 140 ze­ma­lja svi­je­ta, sa vi­še od 13.000 za­do­volj­nih kli­je­na­ta i ostvarenim prometom od 45 miliona eura u toku prošle godine, od čega 75% čini izvoz.

– U to­ku pro­šle go­di­ne sa ra­svje­tom smo opre­mi­li čak 88 ho­te­la vi­so­ke ka­te­go­ri­je po­put Hil­to­na, In­ter­kon­ti­nen­ta­la, Akor­da, Pla­ze i dru­gih. Ono što nas raz­li­ku­je od dru­gih kom­pa­ni­ja jeste što sa na­ma mo­že­te bi­lo ko­ji obje­kat opre­mi­ti od po­čet­ka do kra­ja od­no­sno od unu­tra­šnje do spo­lja­šnje ra­svje­te. Uko­li­ko ima­te i ne­ki spe­ci­fi­čan za­htjev za proizvodom ko­ji ni­je stan­dard­nih mje­ra i ne­ma ga u ka­ta­lo­gu, uz po­moć na­ših struč­nja­ka va­ma će bi­ti do­stu­pan. Di­zaj­ne­ri va­šu ide­ju pre­to­če u na­crt, i ta­da na­stu­pa Leds C4 ko­ji vam obez­bi­je­di po­se­ban pro­iz­vod – na­gla­si­la je Ve­la­skez.

Prikazivanjem projekta osvjetljenja arene, koja je pretvorena u veliki tržni centar, kao i osvjetljenjem crkve, LEDS C4 je stavio akcenat na njihovu prilagodljivost razlićitim zahtjevima investitora.

LEDS C4 nudi svoje proizvode kroz svoje brendove Architectural, Grok, La Creu, Alabaster i Urban. Alabaster predstavlja poseban i najskuplji brend, jer se proizvodi rade od posebnog mermera koji propušta svjetlost, a dizajn može biti ili moderan ili klasičan.

Sa posebnom pažnjom ispraćen je dio prezentacije EMOTIONAL LIGHTING, ili scenske rasvjete. Sami concept kataloga Emotional podijeljen je na dva dijela. Prvi dio je fokusiran na LED panele na kojima u visokoj rezoluciji mogu da se prikazuju video zapisi I fotografije. Drugi dio je baziran na led zavjesama koje u kombinaciji sa barisolom proizvode razne scenske efekte – zvezdanog neba, vatre, osjećaja kao da ste u akvarijumu.

Nakon prezentacije za sve goste upriličen je koktel.

Kompletan dogadjaj je ispraćen medijski.

 

Marketing department

Sindarela.com 2008 @ Sva prava zadrzana.
VRH
Powered by konceptMB